ТЕРИТОРИЯ НА ДОБРИТЕ ТРАДИЦИИ, ЕВРОПЕЙСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ИНОВАЦИОННИ ПРАКТИКИ
ЗА НАС


СТРАТЕГИИ

 • Училището да провежда образователна политика, приспособена по най-ефективен начин към бързо променящите се условия на пазарното стопанство и конкуренция. 
 • Изграждане оптимално действащ модел на профилирана и общообразователна подготовка чрез учебния план. 

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ

 • Ефективна организация за засилване на чуждоезиковата подготовка . 
 • Засилена компютърна подготовка и овладяване на съвременни информационни технологии. 
 • Издигане качеството на обучение по общообразователните учебни дисциплини като се разшири кръга на групите за свободно избираема подготовка. 
 • Целенасочена работа за формиране и реализация целите на гражданското образование и възпитание; стимулиране и развитие творческия потенциал на учениците.

Училището се стреми да изгражда и съхранява у детето позитивна нагласа към света и норми на поведение, които създават атмосфера на толерантност и уважение към всяка отделна личност.Такава хармония се създава, само ако общността приеме да спазва ясно определени правила, в които е заложено уважение към знанието, към всяка отделна личност и към ценностите на институцията. Партньори в този процес са учениците, учителите и родителите.

Реализацията на випускниците е над 90% във ВУЗ-овете и много добри резултати от конкурсните изпити. Учителският екип полага максимални усилия за реализиране във висока степен на общообразователната, профилирана и езикова подготовка на учениците. Основната мисия на училището е да подготвя ученици, конкурентни на интелектуалния пазар.

ЦЕЛИ

 • Създаване на организационни, кадрови, педагогически и материални условия за високо качество на подготовка на учениците. 
 • Овладяване на знания и умения, и изграждане на личности, които се развиват в синхрон със законите на природата и ценностите на обществото.
 • Ориентиране на училищните дейности към усвояване ценностите на демокрацията, хуманизма и гражданското възпитание в обществен план. 
 • Формиране на самодисциплина у децата и постигане на хармония в общуването със себе си и със света.
 • Разширяване подготовката на учениците от всички профили в посока съвременни информационни технологии и висока степен на компютърна грамотност.

 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.